strona główna
RSS
kontakt
baner gotowy 100.jpg
Strona Główna Aktualności   Galerie zdjęć   bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - Przetargi
Zakup paliw płynnych. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro
Dodany: 8.11.2019, wyświetleń: 98
Pobierz PDF
DRUKUJ

Chełmża, dnia 08.11.2019 r.

Nr sprawy: PE.PL.341 - 3/19

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży zaprasza do złożenia oferty na: Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów oraz sprzętu silnikowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w 2020 roku.


2. Termin realizacji zamówienia: Od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

3. Gwarancja - wymagania jakościowe: Zakupiony olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb95 muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm.

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 27.11.2019 r. do godziny 12.00 osobiście lub listem na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, ul. 3-go Maja 12a, 87-140 Chełmża na Formularzu Ofertowym wraz z zaakceptowanym Projektem Umowy oraz wymaganymi załącznikami.

 

b) Opakować w jedną kopertę zaadresowaną na Zamawiającego opatrzoną opisem: „Oferta na sukcesywne dostawy paliw w 2020 roku, Nie otwierać przed 27.11.2019 r. do godz. 12.00”.


5. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert. Kryteriami oceny ofert są:

 

1) cena - waga 95 % 2) termin płatności - waga 5 % Oferta wygrywająca (najkorzystniejsza) w zamówieniu to oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną wg wzoru:

 

S = C + TP

 

gdzie:

S – to suma punktów wg ustalonych kryteriów oceny ofert

C – to suma punktów w kryterium cena

TP – to suma punktów w kryterium termin płatności

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

 

Kryterium nr 1 – cena

 

      Cena najtańszej oferty netto (suma oferowanych cen netto)

C = -------------------------------------------------------------------------- x 100 x 95 %

       Cena badanej oferty netto (suma oferowanych cen netto)

 

Kryterium nr 2 – termin płatności

 

                    Ilość pkt w ofercie badanej

TP = ----------------------------------------------------- x 100 x 5 %

        Największa ilość pkt wśród ważnych ofert

 

W kryterium termin płatności Wykonawca może otrzymać maksymalną ilość punktów tj. 5 według zasady:


14 dni lub krótszy - Wykonawca otrzymuje 1 punkt,

dłuższy od 14 dni, do 21 dni włącznie - Wykonawca otrzymuje 3 punkty,

powyżej 21 dni, do 30 dni maksymalnie - Wykonawca otrzymuje 5 punktów


Uwaga: Brak określenia terminu płatności odczytany zostanie jako zaoferowany termin płatności 14 dni, co spowoduje przyznanie 1 punktu w stosowanym kryterium oceny ofert.

 

6. Zamawiający wymaga bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych.

 

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów.

 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert z różnymi wariantami cenowymi. Oferty, które nie będą obejmować wszystkich części zamówienia zostaną odrzucone.

 

9. Zamawiający zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

 

10. Stacja paliw Wykonawcy musi być czynna całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 12a. nie może być większa niż 5 kilometrów.

 

11. Warunki płatności: Wykonawca przedstawia propozycje terminu płatności na Formularzu Ofertowym – jest on jednym z kryteriów oceny ofert.

 

12. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa).

 

13. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien przedłożyć:

 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

b) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

c) Aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym;

 

d) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, o posiadaniu wiedzy i doświadczenia, o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o spełnianiu warunków dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia (oświadczenie dołączone do Formularza Oferty);

 

e) W przypadku jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy do oferty należy dołączyć oryginał odpowiedniego pełnomocnictwa wraz z podaniem zakresu tego pełnomocnictwa.

 

14. Do zapytania ofertowego dołączono Formularz Oferty, Projekt Umowy oraz Oświadczenia (załączniki nr 1 i 2 ).

 

15. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

 

Piotr Langowski

tel. (56) 675 47 19,

e-mail:

 

 

Dyrektor ZWiK w Chełmży

mgr inż. Piotr Racki

 

Pobierz PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.