strona główna
RSS
kontakt
baner gotowy 100.jpg
Strona Główna Aktualności   Galerie zdjęć   bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - Przetargi
Zakup pompy do ścieków. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro
Dodany: 24.10.2016, wyświetleń: 989
Pobierz PDF
DRUKUJ

Chełmża, dnia 24.10.2016 r.

nr sprawy: PE.PL.341 - 1/16

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej pompy zatapialnej przeznaczonej do tłoczenia ścieków sanitarnych nieoczyszczonych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

2. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz 2164 z późniejszymi zmianami). Postępowanie prowadzone na podstawie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- Pompa zatapialna do ścieków sanitarnych nieoczyszczonych z wirnikiem śrubowym

- Moc silnika do 40 kW

- Króciec tłoczny Ø 150 mm

- Swobodny przelot min. Ø 100 mm

- Wysokość podnoszenia 22 - 23 metry

- Wydajność 300 - 320 m3/godz

- Bez uchwytu sprzęgającego

- Kabel zasilający o długości 10 mb

- Z uchwytem i łańcuchem do podnoszenia długości min. 8 mb

- Wbudowane zabezpieczenia (czujniki) zabezpieczające przed przegrzaniem i przeciekiem

4. Wraz z ofertą prosimy o dostarczenie kompletu danych technicznych wraz z krzywymi hydraulicznymi i wymiarami agregatu pompowego

5. Termin realizacji zamówienia:

do dnia 31.12.2016 r.

6. Minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy.

7. Do ceny oferty należy doliczyć wszystkie dodatkowe elementy, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, w tym w szczególności koszty dostarczenia i rozładunku na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy karty gwarancji, dokumenty dotyczące serwisowania pomp, podręcznik w wersji papierowej w języku polskim instalacji, eksploatacji i konserwacji, atesty i certyfikaty.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert z różnymi wariantami cenowymi. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

10. Za czynności wykonane przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia, dlatego koszty, które Wykonawca będzie ponosił w okresie gwarancyjnym należy skalkulować i uwzględnić w cenie oferty.

11. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Oferta i wszystkie stosowne załączniki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

13. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 04.11.2016 r. do godziny 14.00 osobiście lub listem na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, ul. 3-go Maja 12a, 87-140 Chełmża na Formularzu Oferty wraz z zaakceptowanym Projektem Umowy.

b) Ofertę należy opakować w jedną kopertę zaadresowaną na Zamawiającego, opatrzoną adresem Wykonawcy oraz opisem: „Oferta na zakup pompy do ścieków – nie otwierać przed 04.11.2016 godz. 14.00”.

14. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

Oferty oceniane będą punktowo.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

Kryterium cena

          Cena najtańszej oferty netto ( suma oferowanych cen netto)

C =    -----------------------------------------------------------------------------    x 100 = ……….…. pkt

            Cena badanej oferty netto ( suma oferowanych cen netto)

Zamawiający do realizacji zamówienia wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

15. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, z zastrzeżeniem, że cena oferty dodatkowej nie może być wyższa od podstawowej.

16. Warunki płatności:

Przelew w terminie minimum 14 dni od daty wystawienia faktury Vat.

17. Do zapytania ofertowego dołączono Formularz Oferty oraz Projekt Umowy, w których zawarto szczegóły związane z zamówieniem.

18. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Stanisław Kosicki

Piotr Langowski

tel. (56) 675 47 19, fax. (56) 675 60 82

 

 

Dyrektor ZWiK w Chełmży

inż. Krzysztof Bilski

Pobierz PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Znajdź w portalu
odczyt.png
awaria.png
lokalizacja.png
menu
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.