strona główna
RSS
kontakt
baner gotowy 100.jpg
Strona Główna Aktualności   Galerie zdjęć   bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - Przetargi
Przetarg nieograniczony - Sukcesywna dostawa paliw płynnych w 2014 r. na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.
Dodany: 26.11.2013, wyświetleń: 2264
Pobierz PDF
DRUKUJ

Numer ogłoszenia: 483560 - 2013;  

data zamieszczenia: 26.11.2013                                             

nr sprawy:  PE.PL.341 - 7/13

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.                                                                           Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży , ul. 3 Maja 12A, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6756080, faks 056 6756082.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.chelmza.pl, www.bip.wodociagi.chelmza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliw płynnych w 2014 r. na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych w 2014 r. na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w planowanej ilości 17.000 litrów oleju napędowego oraz w planowanej ilości 500 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliwa we własnych zbiornikach.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Aktualna koncesja, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę i oparty będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę i oparty będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę i oparty będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę i oparty będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę i oparty będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy do oferty należy dołączyć oryginał odpowiedniego pełnomocnictwa wraz z podaniem zakresu tego pełnomocnictwa.

 SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, a mianowicie : - konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa, (ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodociagi.chelmza.pl, www.bip.wodociagi.chelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12a 87-140 Chełmża.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12a 87-140 Chełmża Sekretariat - Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

____________________________________

inż. Krzysztof Bilski

Pobierz PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Znajdź w portalu
odczyt.png
awaria.png
lokalizacja.png
menu
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.