strona główna
RSS
kontakt
baner gotowy 100.jpg
Strona Główna Aktualności   Galerie zdjęć   bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - Przetargi
Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w 2012 r.
Dodany: 25.11.2011, wyświetleń: 3629
Pobierz PDF
DRUKUJ

 

nr sprawy:  PE.PL.341 - 1/11

nr w  BZP:   396228 – 2011  z  dnia  25.11.2011

Chełmża, dnia 2011-11-25

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy:  PE.PL.341 - 1/11.

Nazwa zadania:  Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w 2012 r.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm)

Gmina Miasto Chełmża - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży zawiadamia

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miasto Chełmża - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży

ul. 3-go Maja 12a

87-140  Chełmża

www.wodociagi.chelmza.pl

e-mail: 

godziny  pracy:  7.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej  -  www.wodociagi.chelmza.pl  oraz  www.bip.wodociagi.chelmza.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: pocztą  lub  osobiście  w  siedzibie  i  godzinach  pracy  Zamawiającego. 

Udostępnianie  specyfikacji  jest  bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Miejscem realizacji zamówienia jest stacja paliw Wykonawcy zlokalizowana maksymalnie 6 km od siedziby Zamawiającego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 12a.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji w Chełmży w 2012 r. w planowanych ilościach do:

Olej  napędowy  -  19.000  litrów

Benzyna  bezołowiowa  Pb 95  -  500  litrów.

 

Wspólny Słownik Zamówień:

Olej  napędowy  -  CPV  -  09134100-8

Benzyna  bezołowiowa  Pb 95  -  CPV  -  09132100-4

 

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Oferty, które nie będą obejmować wszystkich części zamówienia zostaną odrzucone.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Od  dnia  01.01.2012  r.  do  dnia  31.12.2012  r. 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.  O udzieleniu  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy:

     a)  spełniają  warunki  określone  w  art.  22  ust.  1  ustawy,

     b)  nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

          na  podstawie  art.  24  ust.  1  i  2  ustawy,

     c)  złożą  ofertę  na  formularzu  zgodnym  ze  wzorem  stanowiącym  załącznik  do  

          SIWZ  wraz  z  wymaganymi  dokumentami,  oświadczeniami,  załącznikami  oraz 

          zaświadczeniami,

     d)  spełniają  wymagania  określone  ustawą  oraz  Specyfikacją  istotnych  warunków 

          zamówienia.

2.  Oferta  Wykonawcy  wykluczonego  uznana  zostanie  za  odrzuconą.

3.  Zamawiający  odrzuci  ofertę  w  przypadkach  określonych  w  art.  89  ustawy.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium       Waga 

        Cena                  100 % 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-12-09 do godz. 11.00

w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Miasto Chełmża - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży

ul. 3-go Maja 12a

87-140  Chełmża

Sekretariat - Biuro Obsługi Klienta

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-12-09 o godz. 12.00

w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Miasto Chełmża - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży

ul. 3-go Maja 12a

87-140  Chełmża

Biuro Działu Technicznego

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2012-01-07.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie dopuszcza wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

 

XVII. Dodatkowe  informacje:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 25.11.2011 r. pod numerem 396228 – 2011 

____________________________________

inż. Krzysztof Bilski

Pobierz PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Znajdź w portalu
odczyt.png
awaria.png
lokalizacja.png
menu
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.