strona główna
RSS
kontakt
baner gotowy 100.jpg
Strona Główna Aktualności   Galerie zdjęć   bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - Przetargi
Przetarg nieograniczony na zakup paliwa na potrzeby ZWiK w Chełmży z dnia 23.11.2009
Dodany: 10.11.2010, wyświetleń: 2966
Pobierz PDF
DRUKUJ

 

Przetarg nieograniczony na zakup paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży

nr sprawy: PE.PL.341 - 1/09
nr w BZP: 402060 / 2009 z dnia 23.11.2009
Chełmża, dnia 2009-11-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: PE.PL.341 - 1/09.
Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na zakup paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień„ publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058)
Gmina Miasto Chełmża - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Miasto Chełmża - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży
ul. 3-go Maja 12a
87-140 Chełmża
www.wodociagi.chelmza.pl
e-mail:
godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień„ publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej - www.wodociagi.chelmza.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
pocztą lub osobiście w siedzibie i godzinach pracy Zamawiającego.
Udostępnianie specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup paliwa na stacji paliw zlokalizowanej maksymalnie 6 km od siedziby Zamawiającego w ilości:
Olej napędowy - 19.000 litrów
Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 300 litrów.
Wspólny Słownik Zamówień„:
Olej napędowy - CPV - 09134100-8
Benzyna bezołowiowa Pb 95 - CPV - 09132100-4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty, które nie będą obejmować wszystkich części zamówienia zostaną odrzucone.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
c) złożą ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz
zaświadczeniami,
d) spełniają wymagania określone ustawą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium - Cena
Waga - 100 %

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-12-07 do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Miasto Chełmża - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży
ul. 3-go Maja 12a
87-140 Chełmża
Sekretariat - Biuro Obsługi Klienta

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia:
2009-12-07 o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Miasto Chełmża - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży
ul. 3-go Maja 12a
87-140 Chełmża
Biuro Działu Technicznego

XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-01-06.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna Zamawiający nie dopuszcza wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień„ uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Dodatkowe informacje:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień„ Publicznych w dniu 23.11.2009 r. pod numerem 402060-2009

____________________________________ 
inż. Krzysztof Bilski

 

Pobierz PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Znajdź w portalu
odczyt.png
awaria.png
lokalizacja.png
menu
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.